Slik ser vi for oss at
Sandefjord Hageby kan bli!

Ferdig utbygd vil hele bydelen bestå av omtrent 800 boliger fordelt på 250 dekar. Bebyggelsen vil variere i både høyde og utforming, og det vil være åpent for bygging av kafé/servering, omsorgsboliger, barnehage og annet servicetilbud.

Det skal bygges fem torg som vil fungere som knutepunkter og møteplasser. Det vil etableres uteoppholdsarealer som grøntanlegg, naturområder, lekeplasser og en gang- og sykkelsvei som går på tvers av hele feltet (se illustrasjon over). Uteoppholdsarealene gir funksjonelle, varierte, opplevelsesrike og trygge muligheter for opphold og rekreasjon for alle som bor i hagebyen. Det er planlagt etablert parsellhager i området, hvor beboerne kan dyrke sin egen jordflekk og høste egendyrkede grønnsaker og andre vekster.

Midt i bydelen skal det etableres et felles friluftsområde hvor beboernes behov for opphold, lek og rekreasjon kombineres med det naturlige uttrykket som området har i dag. Eksisterende trevegetasjon vil bli stående så langt det er mulig. Det er tenkt opparbeidet områder for lek og friluftsaktiviteter med hinderløype og gapahuk. Det skal i tillegg etableres en balløkke med varierte bruksmuligheter.